Press "Enter" to skip to content

ประวัติปืน AK47

AK-47 ได้รับการออกแบบครั้งแรกในปี 1941 และพัฒนาเป็นรุ่นมาตรฐาน ในปี 1947 เขาเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมที่นาซีเยอรมันใช้อาวุธปืนอัตโนมัติที่ทันสมัย มีหลายรุ่นหลายรุ่นตั้งแต่ปืนเอ็มพี 40 ปืนกลมือปืนกลเบา MG 34 และปืนกลเบา MG 42 รวมถึงรถหุ้มเกราะหลายคัน ในขณะที่กองทัพโซเวียตมีปืนไรเฟิล Mocin-Nantong ที่ล้าสมัยมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติ SVT-40 และปืนกลมือ PPSH-41 มีเพียงปืนกล Yajdev รถถังยานพาหนะและอาวุธของกองทัพโซเวียตในเวลานั้นถ้าไม่ใช่ของโบราณที่หลงเหลือจากสงครามโลกครั้งที่…