Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “RIS”

รุ่นของปืน M4 (2)

M4A1 Carbin เป็นรุ่นอัตโนมัติที่ใช้ M4 โรบินผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติการพิเศษ M4A1 ใช้โดยกองกำลังพิเศษของสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่ M4A1 ได้รับความนิยมจากหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายและหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สำหรับการต่อสู้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากความสามารถในการยิงอัตโนมัติ (ไฟ) M4 จะมีระยะที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า M16 แต่กองทัพจำนวนมากคิดว่าการยิงในระยะไกลกว่า 300 เมตรนั้นทำได้ยากมากมันมีประสิทธิภาพมากที่ 150 เมตรหรือน้อยกว่า และมีช่วงการยิงสูงสุด 500-600 เมตร โซปมอด บล็อก…